wtorek, 18 lutego 2014

Strategie maturalne – część VTest leksykalno-gramatyczny

Zapewne jest to jedna z trudniejszych części egzaminu maturalnego. Wymaga ona nie tylko znajomości konstrukcji gramatycznych oraz budowy słów, ale także logicznego myślenia oraz rozumienia tekstu w kontekście. Część ta jest elementem tylko matury rozszerzonej. 

Słowotwórstwo

Zadania tego typu polegają na uzupełnieniu luki odpowiednią częścią mowy z zachowaniem poprawności gramatycznej oraz leksykalnej. W nawiasie lub obok zdania podane jest słowo, z którego należy stworzyć słowo pokrewne, ale w innej formie; zwykle w innej części mowy. To właśnie wymieniony wyżej kontekst oraz znajomość szyku zdania pomoże Ci dobrać odpowiednie słowo. Zawsze przeczytaj całe zdanie, część przed luką i po niej – to pomoże Ci zdecydować o jaką część mowy chodzi. Zwróć uwagę, że często rozwiązaniem jest rzeczownik w innej liczbie, przymiotnik w innym stopniu, antonim lub inna część mowy stworzona za pomocą przedrostka bądź przyrostka. 

Przykład
While looking for a new job you shoud take several factors into ………………………..(consider). First of all, a good CV will be your step forward to get your dream job. You should write it……………………(careful) and make it as interesting as possible. Secondly, a good idea is ………………………(network). Let’s go on business meeting and try to get to know people from the branch of your ………………(interesting). 

Rozwiązanie
  1.       consideration – to kolokacja take something into consideration
  2.       carefully – odpowiedz sobie na pytanie: write how? potrzebujesz tutaj przysłówka
  3.       networking – odpowiedz sobie na pytanie: a good idea is what? potrzebujesz rzeczownika
  4.       interest – po frazie z „of” zwykle występuje rzeczownik lub imiesłów (the branch of your interest – dziedzina zainteresowania).

Zadanie wielokrotnego wyboru

Zadanie to ma formę tekstu z lukami, w które należy wpisać odpowiednie słowo z testu wielokrotnego wyboru: a, b, c, d. Poprawna jest tylko jedna opcja. Najlepszym sposobem na wybranie poprawnego rozwiązania jest stopniowa eliminacja pozostałych opcji. Odrzucając poszczególne słowa zwracaj uwagę na konstrukcje gramatyczne, kolokacje, phrasal verbs oraz wyrażenia przyimkowe. Czasem może Ci się wydawać, że wszystkie cztery opcje pasują do luki. W takiej sytuacji należy wybrać opcję najbardziej „naturalną” oraz zastanowić się z którym słowem dane słowo tworzy odpowiednią kolokację. 

Przykład
In the times of PRL the Polish people ………..out of the basic products. It was difficult to buy anything and people used to stay in long queues in front of the shop. The freedom of……………was limited and there was a censorship so the truth wasn’t ……………visible.
  1.       A ran  B make  C put  D take
  2.       A speaking  B speech  C conversation D talking
  3.       A easily  B actually  C clearly  D often

Rozwiązanie
  1.       ran – run out of znaczy brakować
  2.       speech – freedom of speech to znana kolokacja oznaczająca wolność słowa
  3.   clearly – mimo, że wszystkie opcje mogą w jakiś sposób pasować to „clearly visible” jest najbardziej naturalną i popularną kolokacją.

Tekst z lukami

Zadanie to również ma formę tekstu z lukami. W porównaniu do zadania wcześniejszego nie ma tutaj opcji do wyboru, co znacznie podwyższa poziom trudności. W lukę należy wpisać tylko jedno słowo, które gramatycznie, leksykalnie oraz logicznie musi pasować do reszty zdania. Zanim wypełnisz lukę przeczytaj cały tekst, tak aby mieć ogólne pojęcie o tekście. Następnie przeczytaj jeszcze raz zdanie przed luką i po luce do której słowa szukasz. Patrząc na szerszy kontekst łatwiej będzie Ci odnaleźć właściwe słowo. 

Przykład
I have difficulty………speaking in front of the audience. Every time I have to deliver a……….., my heart is pounding and my hands are sweating. I’m afraid …….. what is going to happen. I feel as……. I was in front of the herd of angry beasts. 

Rozwiązanie
  1.       in – have difficulty in to kolokacja znacząca mieć trudności w czymś
  2.       speech – deliver a speech to utarty zwrot tzw. fixed phrase
  3.       of – be afraid of (bać się)
  4.       if – as if, co znaczy tak jakbym

Częściowe tłumaczenie

W tym zadaniu otrzymasz szereg zdań z „wyrwanymi” elementami. Elementy te będą zapisane w nawiasie po polsku. Twoim zadaniem będzie przetłumaczyć je na angielski. Ważne jest, abyś tłumacząc zdania uważał/a na odpowiednie czasy, stopniowanie przymiotników, zdania porównawcze, kolokacje oraz wiele innych aspektów leksyki i gramatyki. 

Przykład
The black car is (nie jest tak drogi jak)……………….the red one.
Anna (jest podoba do)…………………..her mother.
Jim is (dumny z )……………………his accomplishments. 

Rozwiązanie
  1.       The black car is not as expensive as the red one.
  2.       Anna takes after her mother.
  3.       Jim is proud of his accomplishments. 

Transformacje

W zadaniu tym będziesz musiał/a przekształcić podane zdania zachowując ich sens. Wskazówką będzie dla Ciebie zmieniony już początek zdania albo słowo, które należy użyć w transformacji. Zwykle trzeba wpisać od trzech do pięciu słów, aby dokonać poprawnej transformacji. Aby dobrze przygotować się do tego typu zadań najlepiej je wcześniej wyćwiczyć. Typy zdań się powtarzają w różnego rodzaju ćwiczeniach, więc gdy je sobie wcześniej opracujesz, nic nie powinno Cię zaskoczyć na maturze. 

Przykład
I’m not old enough to vote.
I’m ……………..vote.  (too)
I’ve never eaten better pizza.
It’s …………………………. (the)
We haven’t heard from each other for ages.
It’s ages…………………………each other. (since)

Rozwiązanie
  1.       I’m too young to vote.
  2.       It’s the best pizza I have ever eaten.
  3.       It’s ages since we heard from each other.
   
   Powodzenia!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz