sobota, 5 października 2013

Egzamin gimnazjalny - strategie: część III

STRATEGIE

Znajomość funkcji i środków językowych

Dla wielu uczniów jest to najtrudniejszy typ zadań egzaminacyjnych. Zadania te wymagają od ucznia dobrej znajomości zarówno słownictwa, jak i gramatyki, a także umiejętności logicznego myślenia językowego. 

Na egzaminie znajdziecie dwa typy zadań sprawdzających znajomość funkcji i środków językowych. Są to zadania otwarte. 

1) tekst z lukami - zadanie to polega na wpisaniu w każdą z luk tekstu odpowiedni wyraz znajdujący się w grupie wyrazów powyżej tekstu tak, aby powstałe zdania były poprawne pod względem gramatyki, leksyki i logiki. Nie wystarczy, że uczeń zna podane wyrazy - zadania tego typu wymagają także umiejętności zastosowania słów i konstrukcji w kontekście. Uczeń musi więc znać zastosowanie i funkcje danego słowa w zdaniu. Na poziomie podstawowym w zadaniu tym wystarczy wybrać i wpisać odpowiednie słowo w daną lukę, a na poziomie podstawowym, należy dodatkowo zmienić formę wyrazu na taką, aby pasowała do kontekstu i była poprawna gramatycznie.

Przykład 1: Poniższe wyrazy wpisz w odpowiednie luki tekstu (poziom podstawowy):

visited, famous, sandy, saw, fluent, herself

Susan is keen on languages. She is ........... in English, German and Spanish. Also, she knows a bit of Chinese. Last year Susan was on a trip around the world and she .............. a lot of countries. She .............. the Big Ben, the Berlin Wall and Hong-Kong. She admired art in the Louvre and other ............. art galleries. And she enjoyed ............. on ............. Spanish beaches. It was a great time for her! And what's important she had a chance to speak foreign languages!

Przykład 2: Poniższe wyrazy wpisz w odpowiednie luki tekstu zmieniając ich formę na poprawną (poziom rozszerzony):


visit, fame, sand, see, fluently, her

Susan is keen on languages. She is ........... in English, German and Spanish. Also, she knows a bit of Chinese. Last year Susan was on a trip around the world and she .............. a lot of countries. She .............. the Big Ben, the Berlin Wall and Hong-Kong. She admired art in the Louvre and other ............. art galleries. And she enjoyed ............. on ............. Spanish beaches. It was a great time for her! And what's important she had a chance to speak foreign languages!

Aby zobrazować różnicę między poziomem podstawowym i rozszerzonym posłużyłam się tym samym przykładem. Powyższe zadanie należy rozwiązać w następujący sposób: 

luka 1: She is fluent in Engish, German and Spanish. [jest jaka? biegła w językach - należy wstawić przymiotnik]
luka 2: Last year Susan was on a trip around the world and she visited a lot of countries. [Susan była na wycieczce i odwiedziła różne miejsca - należy wstawić czasownik w czasie przeszłym]
luka 3: She saw the Big Ben, the Berlin Wall and Hong-Kong. [zdanie to opisuje wycieczkę Susan - należy wstawić czasownik w czasie przeszłym; zobaczyła co? Big Bena, Mur Berliński i Hong-Kong]
luka 4: She admired art in the Louvre and other famous art galleries. [podziwiała sztukę w Luwrze i innych (jakich?) sławnych galeriach sztuki - należy wstawić przymiotnik]
luka 5 i 6: And she enjoyed herself on sandy Spanish beaches. [bawiła się dobrze - czasownik zwrotny: enjoy herself; na plażach (jakich?) piaszczystych - należy wstawić przymiotnik]

2) tłumaczenie fragmentów zdań - kolejne trudniejsze z zadań na egzaminie, które wymaga dobrej znajomości słownictwa, gramatyki oraz zrozumienia ogólnego sensu zdania. Występuje tyko na poziomie rozszerzonym.

Przykład: Przetłumacz poniższe fragmenty zdań tak, aby powstałą poprawna całość:

1. Monica ........................................(interesuje się) horse-riding.
2. I..........................(urodziłam się) in Tarnów.
3. If you don't study a lot, you...........................(nie zdasz) your exams.
4. ......................... (Czy mógłbyś) turn the radio down, please?
5. The train..........................(właśnie odjechał).

Odpowiedzi:

1. Monica is interested in horse-riding. [wyrażenie przyimkowe - należy pamiętać o przyimku "in"]
2. I was born in Tarnów. [strona bierna w czasie przeszłym Past Simple]
3. If you don't study a lot, you won't pass your exams. [zdanie warunkowe typu 1]
4. Could you turn the radio down, please? [grzeczna prośba z czasownikiem modalnym]
5. The train has just left. [zdanie w czasie Present Perfect z określeniem czasu "just"]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz